Politica de confidențialitate

Stimați Vizitatori,

Vă mulțumim că folosiți MERO. Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și condițiile aplicabile tipului de cont pentru care ați optat și această Politică de prelucrarea a datelor cu caracter personal și confidențialitate, pentru a fi pe deplin informați cu privire la condițiile în care prelucrăm și asigurăm siguranța datelor personale pe care ni le furnizați.

MERO.ro este o platformă care are următoarele funcționalități: agendă pentru programări, sistem de păstrare a datelor despre client (nume, prenume și număr de telefon) și alte caracteristici suplimentare.

Vă informăm că, pentru a asigura prestarea serviciilor MERO, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate de către noi, MERO PROGRAMARI S.R.L , cu sediul social în Bucuresti, Str. Vasile Lascar nr. 202, Ap. C.0.2 , înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/13322/2022, Cod Unic de Înregistrare RO37670174, care deține siteul www.mero.ro și aplicația mobilă MERO, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date nr. 679/2016 ( în continuare RGPD), și a legislației naționale (Legea nr. 190/2018 și reglementările aplicabile în materia protecției datelor) și europene aplicabile în domeniul protecției datelor.

I. Definiții:

 • Site înseamnă www.mero.ro, proprietatea operatorului de date personale MERO PROGRAMARI S.R.L, cu sediul social în Bucuresti, Str. Vasile Lascar nr. 202, Ap. C.0.2 și societățile aferente;

 • Aplicație înseamnă aplicația noastră mobilă, MERO, disponibilă în Appstore;

 • Vizitator înseamnă persoana fizică care accesează Siteul, vizitează spațiile MERO PROGRAMARI S.R.L sau este interesat sau solicită informații referitoare la produsele Operatorului;

 • Utilizator Client înseamnă persoana fizică căreia i se prestează servicii de către Operator, prin intermediul siteului sau prin alte modalități,

 • Utilizator Profesionist înseamnă persoana juridică care se expune pe platforma Operatorului pentru a fi contactată de Utilizatorii clienți;

 • Profil public MERO înseamnă pagina asociată unui Utilizator Profesionist și, după caz, a altor profesioniști afiliați, unde Utilizatorii Clienți pot efectua programări în cadrul platformei MERO ori pot contacta Utilizatorul Profesionist.

 • Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată direct sau indirect, prin corelarea unor elemente de identificare, cum ar fi nume, prenume, fotografie, vârstă, sex, naționalitate, etnie, adresă de domiciliu/reședință, adresă de e-mail, adresă IP, ocupație, cont bancar, orientare politică, religie, semnătură etc;

 • Categorii speciale de date personale înseamnă datele cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate, prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice;

 • Date personale referitoare la condamnări penale și infracțiuni înseamnă o categorie specială de date personale care privesc condamnările penale aplicate persoanei vizate, respectiv infracțiunile săvârșite de persoana vizată sau măsurile de securitate conexe;

 • Prelucrare înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;

 • Operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; în acest caz, MERO PROGRAMARI S.R.L, inclusiv prin intermediul siteului www.mero.ro are calitatea de operator;

 • Persoană vizată înseamnă persoana fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate;

 • Împuternicit înseamnă persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

 • RGPD/GDPR înseamnă Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;

 • Autoritatea de supraveghere înseamnă o autoritate independentă instituită într-un stat membru al Uniunii Europene, responsabilă cu monitorizarea aplicării RGPD;

 • SEE înseamnă Spațiului Economic European (incluzând statele membre ale Uniunii Europene, Islanda, Norvegia și Liechtenstein).

II. Drepturile dumneavoastră și obligațiile noastre în ceea ce privește prelucrarea datelor personale:

 1. Aveți dreptul de a solicita Operatorului (MERO PROGRAMARI S.R.L) în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal, accesul la aceste date, ceea ce înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare că se prelucrează date cu privire la persoana dumneavoastră, respectiv informații despre cum sunt prelucrate datele (scopurile prelucrării, categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele le-au fost sau urmează să le fie divulgate, perioada pentru care datele vor fi stocate, sau criteriile utilizate pentru a stabili perioada etc).

 2. Aveți dreptul de a solicita Operatorului rectificarea fără întârziere a datelor cu caracter personal care vă privesc, respectiv completarea datelor cu caracter personal care au fost incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

 3. Aveți dreptul de a solicita Operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, în cazul în care se aplică unul din următoarele motive:

  1. Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate sau prelucrate

  2. V-ați retras consimțământul, atunci când acesta a fost temeiul legal al prelucrării și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare

  3. Vă opuneți prelucrării în temeiul art. 21, alin. 1 din regulamentul 679/2016 și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau opoziția la prelucrare se realizează în temeiul art. 21, alin. 2 din regulamentul UE 679/2016.

  4. Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.

  5. Datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care ne revine în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află Operatorul.

  6. Datele cu caracter personal au fost colectate în vederea oferirii de servicii ale societății informaționale menționate la art. 8, alin. 1 din RGPD.

  Pentru a șterge datele tale puteți șterge contul MERO accesând mero.ro sau aplicația MERO unde din Meniu - Detalii cont - Apăsați Șterge Cont. Alternativ puteți faceți o solicitare la adresa de email [email protected] și revenim cu o confirmare cu privire la finalizare ștergerii datelor.

 4. Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat de către dumneavoastră dacă se contestă exactitatea datelor pe o anumită perioadă, suficientă pentru verificarea datelor, dacă prelucrarea este ilegală dar nu se dorește ștergerea datelor doar restricționarea, în cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele personale în vederea prelucrării însă dumneavoastră le solicitați pentru apărarea unui drept în instanță, dacă v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp cât se verifică dacă interesul nostru legitim prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

 5. Aveți dreptul la opoziție, ceea ce înseamnă că aveți dreptul de a vă opune prelucrării atunci când aceasta deservește un interes public sau un interes legitim al nostru sau când datele dumneavoastră sunt prelucrate în scop de marketing direct.

 6. Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul dumneavoastră de a primi datele personale într-un format structurat, care poate fi citit automat, respectiv la dreptul ca acestea să fie trimise direct unui alt Operator, la solicitarea dumneavoastră. Dreptul la portabilitatea datelor se aplică atunci când prelucrarea s-a bazat pe consimțământul dumneavoastră sau pe temei contractual, iar prelucrarea s-a efectuat prin mijloace automate.

 7. Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru executarea contractului dintre noi, este permisă de lege sau are la bază consimțământul explicit al dumneavoastră.

 8. În măsura în care datele personale vor fi prelucrate pe durata derulării contractului sau în baza consimțământului dumneavoastră, aveți dreptul de a vă retrage acest consimțământ oricând, fără ca aceasta să conducă la vreo consecință negativă în sarcina dumneavoastră.

 9. Aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a prelucrării datelor cu Caracter Personal sau la instanțele de judecată, în cazul în care considerați că v-am încălcat vreun drept cu privire la datele dumneavoastră personale.

Toate aceste drepturi, le puteți exercita printr-o cerere scrisă adresată Operatorului MERO PROGRAMARI S.R.L., datată și semnată, comunicată:

Vă vom răspunde într-un termen de 1 lună de la primirea cererii, cu mențiunea că acesta poate fi prelungit cu încă 2 luni, caz în care veți fi notificat cu privire la respectiva prelungire în termenul de o lună de la înregistrarea cererii.

De asemenea, ne asumăm obligația de a lua toate măsurile necesare, organizatorice și tehnice pentru securizarea datelor dumneavoastră personale pe care le gestionăm și de a vă informa de îndată în caz de distrugere, pierdere, modificare, divulgare sau accesare neautorizată a datelor cu caracter personal.

III. Datele personale prelucrate de Operator:

1. Vizitatorii siteului:

Datele personale ale Vizitatorilor siteului www.mero.ro sunt procesate prin simpla accesare a Site-ului, situație în care se colectează, conform politicii de cookies practicată de mero.ro prin intermediul serviciilor Google Analytics, Amplitude, Facebook Pixel următoarele date: IP, locatie, preferințe si interacțiunea cu paginile vizitate. În această situație, datele sunt prelucrate pentru a vă asigura o cât mai bună experiență online, dar și în scop de marketing. Temeiul legal al procesării este reprezentat atât de consimțământului Vizitatorului, conform politicii de cookies agreată de dumneavoastră pe site-ul mero.ro, consimțământ care poate fi retras oricând fără vreo consecință negativă pentru Vizitator, inclusiv prin setarea corespunzătoare a browserului de internet, cât și de interesul nostru legitim de a asigura buna funcționare a siteului.

2. Utilizatorii clienți:

2.1. Crearea și configurarea contului de utilizator client

În situația în care un vizitator dorește să realizeze o rezervare online prin intermediul siteului acesta trebuie să își creeze un cont de utilizator client în cadrul site-ului sau aplicației.

În acest caz, în vederea creării contului și autentificării în cadrul acestuia, utilizatorul va introduce datele sale de contact constând în nume, prenume și număr de telefon sau coordonatele contului său Facebook, Google sau Apple, permițând astfel accesul la datele sale de contact și de identificare (nume, prenume, locație, imagini) utilizate în legătură cu conturile mai sus menționate. De asemenea, în ambele cazuri, odată cu crearea contului vor fi prelucrate și datele personale constând în parola de acces aleasă de către utilizator pentru contul MERO.

Datele personale sunt în acest caz prelucrate în scopul asigurării serviciilor noastre, în temeiul legal constând în încheierea și executarea convenției dintre noi, părțile privind prestarea serviciilor conform Termenilor și condițiilor aplicabile, dublat de temeiul consimțământului persoanei vizate utilizator pentru prelucrarea datelor sale personale.

2.2. Programările online

Dacă un utilizator client dorește să realizeze o programare online, acesta trebuie să se autentifice în contul său, conform pct. 2.1. și să selecteze serviciul, data și ora pentru care se dorește efectuarea programării. În acest caz, vor fi prelucrate datele sale personale constând în datele aferente profilului său, după caz, numărul de telefon, numele și prenumele, precum și date privind preferințele sale de servicii și programării efectuate.

Prin crearea contului și efectuarea programării pentru serviciile unui anumit utilizator profesionist, utilizatorul client își exprimă acordul implicit pentru transmiterea coordonatelor sale de contact- nume prenume și număr de telefon sau coordonate ale profiului Facebook, Google, Apple, utilizatorului profesionist selectat de acesta, acesta din urmă fiind responsabil privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorului client în conformitatea cu dispozițiile legale în vigoare.

Temeiul legal principal al prelucrării datelor în cadrul acestui proces este unul de natură contractuală, constând în executarea convenției prin care vă oferim serviciile noastre și intenția dumneavoastră de a intra într-un potențial contract cu unul dintre utilizatorii profesioniști, dublat de consimțământul dumneavoastră, exprimat implicit prin autentificarea pe platforma noastră și efectuarea programării.

Consimțământul poate fi retras în acest caz în orice moment, fără vreo consecință negativă pentru dumneavoastră, printr-o simplă cererea adresată nouă la coordonatele de contact disponibile pe site, cu mențiunea că nefurnizarea datelor personale ante-menționate poate conduce la imposibilitatea de a vă furniza serviciile de rezervare online convenite.

Scopul prelucrării datelor îl reprezintă asigurarea serviciilor de rezervare online în cele mai bune condiții, respectiv oferirea unei experiențe cât mai plăcute pe platforma noastră.

Menționăm că putem solicita acordul pentru trimiterea utilizatorilor clienți de notificări push privind contul sau aplicația, si serviciile oferite, respectiv programările efectuate și statusul acestora. Dacă vizitatorii doresc să renunțe la primirea acestor tipuri de comunicații, le pot dezactiva în setările dispozitivului.

2.3. Recenzii și testimoniale

Clienții au posibilitatea de a scrie și publica recenzii (păreri) referitoare la activitatea profesioniștilor din cadrul platformei și experiența acestora în legătură cu serviciile oferite de aceștia. În acest caz, prin publicarea unei recenzii/păreri clienții își exprimă implicit consimțământul privind prelucrarea datelor personale constând în nume, prenume și date referitoare la preferințele acestora sau orice alte date personale rezultând din cuprinsul recenziei/opiniei publicate, respective pentru publicarea acestora în cadrul site-ului/a platformei și aplicației.

2.4. Plata online

În cazul în care clientul dorește să plătească online servicii contractate prin intermediul platformei noastre, vom prelucra următoarele date: numele și prenumele/denumirea clientului, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon, I.P., banca emitentă a cardului cu care se face plata, numărul cardului anonimizat partial, tipul cardului.

Datele personale vor fi prelucrate în acest caz în temeiul consimțământului dumneavoastră, exprimat prin optarea achitării sumelor prin plată online, dublat de executarea convenției de prestare a serviciilor de către noi și de temeiul interesului nostru legitim constând în verificarea și păstrarea unei evidențe a plăților și după caz a îndeplinirii obligațiilor de plată, coroborat cu motivul bunei funcționări a platformei MERO și a serviciilor oferite, scopul prelucrării fiind prestarea în cât mai bune condiții a serviciilor oferite prin intermediul MERO, respectiv scop organizatoric.

3. Utilizatorii profesioniști:

3.1. Crearea și configurarea contului de profesionist

În situația în care un profesionist (salon, cabinet sau profesionist independent) dorește să folosească platforma MERO pentru gestionarea programărilor și a salonului și să aibă un Profil public MERO, pentru a-și expune și promova serviciile pe platforma noastră și a acorda posibilitatea potențialilor clienți pentru efectuarea de programări online, acesta se va putea autentifica fie cu numărul de telefon, fie folosind contul de pe platforma Facebook, Google, Apple, situație în care, dacă datele de contact menționate aparțin în concret sau sunt asociate unei persoane fizice, vom prelucra datele acesteia cu caracter personal mai sus menționate.

Astfel, în cazul în care profesionistul dorește să devină clientul nostru și se autentifică cu numărul de telefon, vom procesa datele personale constând în numele și prenumele său și numărul de telefon, iar în cazul în care persoana juridică dorește să se autentifice folosind contul de pe platforma Facebook, Google, Apple, vom prelucra următoarele date: adresă de e-mail/număr de telefon pentru autentificare, nume și prenume, imagine de profil. Totodată, prin publicarea profilului MERO, implicit locației de desfășurare a serviciilor în cadrul platformei cu ocazia configurării contului, profesionistul persoană fizică (sau după caz reprezentantul acestuia ) acceptă prelucrarea datelor sale personale privind adresa sa de domiciliu, în măsura în care serviciile se prestează de la domiciliul său, iar în cazul în care facturarea și plata serviciilor prestate de către noi se realizează din contul său personal, vor fi prelucrate și datele personale referitoare la contul bancar.

În acest sens, datele personale ale profesioniștilor vor fi prelucrate în baza temeiului legal constând în încheierea si executarea unui contract, respectiv a convenției de prestare a serviciilor oferite prin intermediul platformei, dublat de temeiul consimțământului și a interesului legitim al MERO de a asigurarea bunei funcționări a platformei și a desfășurării serviciilor pe care aceasta le oferă în cele mai bune condiții.

Datele personale menționate mai sus vor fi prelucrate în scopul prestării în bune condiții a serviciilor contractate de utilizatori - atât profesioniști cât și clienți, inclusiv în scopul încheierii contractului dintre părți, al facturării serviciilor, și al gestionării serviciilor asigurate de noi, MERO, precum și în scopul îndeplinirii obligațiilor noastre legale de raportare către autoritățile publice.

3.2. Profesioniștii afiliați unui utilizator profesionist

În cadrul contului dedicat utilizatorilor profesioniști, aveți posibilitatea de a introduce datele mai multor specialiști care activează în cadrul salonului/cabinetului dumneavoastră, pentru a acorda posibilitatea clienților de a se programa direct la un anumit profesionist. În acest caz, vor fi prelucrate datele cu caracter personal ale acestor profesionisti, constând, în funcție de opțiunea acestora, în nume, prenume, număr de telefon, imaginea acestor persoane (poza) și în unele situații informațiile aferente profilului de Facebook.

Menționăm și că datele personale ale specialiștilor persoane fizice vor putea fi afișate în cadrul MERO, pentru a facilita contactarea lor în mod direct- inclusiv în afara platformei.

În toate situațiile de mai sus, datele personale ale profesioniști care sunt afiliați unui anumit salon/cabinet vor fi prelucrate în baza consimțământului specialiștilor, la a cărui obținere în condițiile prevăzute de GDPR se obligă în mod expres utilizatorii profesioniști, care garantează expres obținerea acestuia și care vor furniza la cererea MERO dovada obținerii consimțământului, precum și în temeiul legal constând în realizarea de demersuri în vederea încheierii unui contract între utilizatorii profesioniști sau, după caz, profesioniștii afiliați, și utilizatorii clienți, respectiv în temeiul încheierii și executării convenției dintre MERO și utilizatorii profesioniști și a interesul legitim al MERO constând în asigurarea bunei funcționări a platformei și a desfășurării serviciilor pe care aceasta le oferă în cele mai bune condiții.

Toate datele personale menționate mai sus vor fi prelucrate în scopul prestării în bune condiții a serviciilor contractate de utilizatori - atât profesioniști cât și clienți, respectiv al gestionării serviciilor asigurate de noi, MERO, precum și în scopul îndeplinirii obligațiilor noastre legale de raportare către autoritățile publice.

Consimțământul exprimat privind prelucrarea datelor personale poate fi retras în orice moment, printr-o simplă cerere adresată nouă la coordonatele de contact menționate în cuprinsul prezentei politici, cu mențiunea că în cazul retragerii consimțământului pentru prelucrarea anumitor date personale absolut necesare pentru prestarea serviciior poate conduce la imposibilitatea prestării acestora, în tot sau în parte.

3.3. Gestionarea programărilor și evidența clienților

MERO oferă profesioniștilor care aleg să se înregistreze în cadrul platformei și să utilizeze serviciile oferite prin intermediul acesteia posibilitatea de a-și organiza și gestiona programările, prin intermediul unei agende virtuale.

În acest caz însă, răspunderea pentru prelucrarea datelor personale aparținând altor persoane fizice decât cele ale utilizatorilor înregistrați ca și clienți în cadrul platformei MERO aparține exclusiv profesioniștilor, aceștia fiind obligați să informeze persoanele vizate cu privire la introducerea datelor acestora în cadrul platformei MERO și condițiile de prelucrare a acestor date.

4. Asistență și chat:

MERO oferă utilizatorilor clienți și profesioniști suport în legătură cu utilizarea platformei și a celorlalte servicii oferite ori a unor funcționalități conexe acestora, prin accesarea coordonatelor de contact afișate pe site sau prin intermediul secțiunii de chat.

Prin accesarea secțiunii de chat sau contactarea reprezentanților noștri pentru asistență, persoanele vizate își exprimă în mod expres consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal constând în coordonatele de contact, IP-ul ( în cazul aplicației chat) și alte date personale furnizate în mod voluntar de către persoana vizată.

De asemenea, este posibil ca în vederea acordării serviciilor de suport solicitate prin oricare dintre mijloacele de mai sus, MERO să dobândească acces la date cu caracter personal furnizate în mod voluntar, spontan de către utilizatori, date care vor fi în acest caz prelucrate exclusiv în temeiul consimțământului implicit al utilizatorului și în scopul facilitării suportului solicitat, fără ca ele să fie stocate în vreun mod de MERO.

IV. Transmiterea datelor cu caracter personal prelucrate de MERO

Datele cu caracter personal prelucrate de noi, MERO, în condițiile prevăzute de prezenta politică, pot fi transmise către terțe entități, după cum urmează:

 • Datele utilizatorilor clienți pot fi transmise utilizatorilor profesioniști, în vederea validării programării, prestării altor servicii oferite de MERO și asigurarea contactului direct dintre clienți și profesioniști;
 • Datele utilizatorilor clienți și ale utilizatorilor profesioniști pot fi transmsie colaboratorilor noștri, inclusiv prestatorilor de servicii de asistență (inclusiv servicii asisnteță de tip localizare sau chat);
 • De asemenea, datele personale prelucrate conform prezentei politici pot fi transmise autorităților publice în vederea îndeplinirii obligațiilor noastre legale de raportare, precum și potențialilor investitori sau cumpărători ai MERO;

V. Durata și condițiile de prelucrare. Securitatea datelor personale

Datele cu caracter personal indicate mai sus vor fi prelucrate de către MERO doar pentru perioada necesară îndeplinirii scopului pentru care datele au fost colectate, perioadă care se suprapune cu perioada în care sunt prestate serviciile, însă ne rezervăm dreptul ca o parte dintre aceste date să fie prelucrate și ulterior încetării prestării serviciilor, pentru un interval de timp necesar îndeplinirii obligațiilor noastre legale de raportare pentru autorități și pentru exercitarea potențială a drepturilor noastre rezultând din contract, inclusiv în fața instanțelor de judecată. Precizăm că datele dumneavoastră personale nu vor face obiectul unui proces decizional automatizat. De asemenea, noi MERO PROGRAMARI S.R.L., deținători ai MERO, ne obligăm să garantăm securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin măsuri optime de ordin tehnic și organizatoric pentru securitizarea prelucrării datelor personale, conform GDPR.

VI. Modificări ale politicii de prelucrare a datelor personale și confidențialitate

Serviciile oferite de MERO evoluează în permanență, iar forma și tipul serviciilor oferite se pot modifica uneori fără aviz prealabil. Din acest motiv, ne rezervăm dreptul de a schimba sau a adăuga informații la această politică de confidențialitate, iar orice revizuiri de conținut vor fi postate pe platforma noastră sau vor fi trimise printr-o notificare push prin intermediul aplicației și vor fi în vigoare de la data notificării.